Đây là khoản vay tài trợ cho hai dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của CII là Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và Dự án BOT Xa lộ Hà Nội. Thời hạn vay là 7 – 14 năm lãi suất cho vay là 8,55% – 8,7%/năm.

CII hoàn tất giải ngân hơn 9,3 nghìn tỷ đồng khoản vay ngân hàng
CII hoàn tất giải ngân hơn 9,3 nghìn tỷ khoản vay ngân hàng. CII
Ngân hàng Bản Việt hoàn tất mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu Dược phẩm Bến Tre chuyển hạn mức vay ngân hàng cho công ty con

Về tình hình tài chính của CII, công ty có quy mô vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/9/2023 là 8.58 tỷ đồng. Nợ phải trả là 18.023 tỷ đồng, lớn gấp 2,23 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn có giá trị là 8.112 tỷ đồng và nợ dài hạn là 9.910 tỷ đồng.

Về tài sản, doanh nghiệp này có tổng tài sản là 26.081 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 7.423 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn có giá trị lớn nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn với giá trị 5.453 tỷ đồng, tăng khá nhanh so với 4.619 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Giá trị các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi ghi nhận tại thời điểm cuối tháng 9 là gần 66,6 tỷ đồng.

Với các tài sản ngắn hạn khác, công ty có 1.020 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, 576 tỷ đồng hàng tồn kho. Về dòng tiền, trong 9 tháng năm 2023, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CII là âm hơn 758 tỷ đồng./.