Tại Quyết định số 2727/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chủ động bám sát những nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 93/NQ-CP, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định này; cụ thể hóa các bước triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đối với các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.

Bộ trưởng chỉ đạo, trước ngày 15/11 hàng năm, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động chủ động có báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện gửi về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP của Bộ Tài chính gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xét thấy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi, cập nhật các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định này, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Bộ trưởng yêu cầu, các đơn vị sắp xếp, bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch hành động.

Theo Quyết định số 2727/QĐ-BTC, Bộ trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Cụ thể, Bộ trưởng giao các Tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ căn cứ chức năng, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để chủ động rà soát và hoàn thiện khung khổ, thỏa thuận hợp tác tài chính với các đối tác quan trọng như các tổ chức tài chính, diễn đàn tài chính quốc tế và các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính tại các nước đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác truyền thống của Việt Nam. Thời gian thực hiện trong giai đoạn năm 2023-2030.

Bộ trưởng giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ: Chủ động tham gia, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác tài chính trong các Tiến trình hợp tác tài chính khu vực và đa phương như ASEAN, ASEAN+3, APEC, V20, ASEM, hợp tác tiểu vùng; Xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính; Tăng cường đối ngoại chính sách nhằm nâng cao độ tin cậy trong quan hệ đối tác hợp tác tài chính và thu hút nguồn lực từ bên ngoài; Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực tài chính trên nguyên tắc đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88