Theo BSR, năm qua, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất 111%; sản lượng sản
xuất ướt đạt 7,35 triệu tấn, vượt 31% kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ ướt đạt 7,26 triệu tấn, vượt
29% kế hoạch; điều này đã giúp Công ty đạt Tổng doanh thu gần 146.500 tỷ đồng, vượt 54% kế
hoạch; nộp gân sách nhà nước trên 16.615 tỷ đồng, vượt 69% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế
vượt xa kế hoạch năm.
Dưới đây là 10 dấu ấn BSR tiêu biểu năm 2023:

image001.png
image003.png
image005.png
image007.png
image009.png
67 2aaaaaaaaaaa.jpg
image015.png
image017.png
image019.png

(Nguồn: BSR)